Skicka experternas KRAV till DE STYRANDE I DIN KOMMUN

Kommunerna ansvarar för vården av våra gamla. Denna lista är sammanställd tillsammans med äldrevårdsexperter och presenterar punkter som gruppen anser måste förändras för att alla äldre ska få i sig tillräckligt med näring. Ställ experternas krav på politikerna i din kommun genom att skicka listan enligt nedan.
PÅVERKA ANSVARIGA I DIN KOMMUN.
Kravlistan skickas via kommunen till ansvarig person.
 • Varje kommun ska ha en nutritionspolicy, som del i ett kostpolitiskt program

  - Närvaron av riktlinjer ovanifrån med stöd i politiska beslut är en avgörande faktor. Dessa ska i detalj innehålla anvisningar för äldreomsorgen. Policyn skall också innehåll styrdokument för kommunens verksamheter med t.ex. vårdplan, kompetenskriterier och utvärderingar.

 • Enskilda verksamheter ska ha rutiner för screening av de äldres näringstillstånd

  - Den äldres nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling – utredning, diagnos, behandlingsplanering, uppföljning och dokumentation

  - Strukturer för utredning, behandling, uppföljning, vidarerapportering ska finnas i samtliga verksamheter.

  - Dessa screeningar ska följas upp centralt i kommunen för att skapa översikt över förhållandet i kommunen.

 • Särskilda boenden ska bemannas med rätt nutritions-kompetens

  - Personalen måste kunna identifiera tecken på undernäring och behov av att anpassa kostens konsistens.

  - Ansvarsfördelning i verksamheten ska anpassas efter detta.

 • Nutritionsplanering ska vara en viktig del i vårdplanen som fastställs vid inskrivning

  - Den vårdplan som utformas tillsammans med brukarens anhöriga och närstående ska innehålla en utvärdering och plan för den kost som ordineras.

BOCKA AV CHECKLISTAN

Genom att svara ja eller nej på frågorna kan du ta reda på om din närstående riskerar att bli undernärd och hur din kommun arbetar för att bekämpa och förebygga undernäring.
Skriv ut.
Hur står det till med din/dina närstående?
- Tar det lång tid att äta upp maten?
- Äts allt som serverats upp?
- Tuggas maten utan svårigheter?
- Sväljs maten utan svårigheter?
- Har han/hon ett BMI som är 22 eller däröver?
Om din närstående bor på särskilt boende: hur arbetar man på boendet?
- Kontrollerar de regelbundet att alla får i sig tillräckligt med näring?
- Finns det specialistkompetens inom nutrition på boendet?
- Erbjuds anpassad kost med rätt näringsinnehåll och konsistens, till de som har behov av detta?
Hur arbetar din kommun med mat och nutrition till de äldre?
- Har kommunen ett kostpolitiskt program?
- Har kommunen en nutritionspolicy som de arbetar efter?
- Finns det riktlinjer för rutiner att identifiera äldre som är undernärda?
- Finns det riktlinjer för rutiner att identifiera äldre med ätsvårigheter?